ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายจิรทีปต์ ยศม้าว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 395

1.สภาพอุทกธรณีเคมีของชั้นน้ำบาดาล บ้านคุ้งยาง ต้าบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.การสารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ข้อเสนอแนวคิด - แนวคิดการเติมน้ำบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.23 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวอาภากร วงศ์สิทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 382

1. การสำรวจธรณีฟิสิกส์ ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ โครงการเติมน้ำใต้ดินในพื้นที่ทั่วประเทศ (ระยะที่ 1) พื้นที่ศึกษาบ้านกุดกุง ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
2. การประยุกต์ใช้ไอโซโทปเสถียร (Oxygen-18, 18O และ Deuterium, 2H) เพื่อหาแหล่งที่มาของน้ำบาดาล พื้นที่ศึกษาแม่น้ำปิงตอนล่าง จังหวัดกำแพงเพชร
ข้อเสนอแนวคิด - การบันทึกข้อมูลการติดตามและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ด้วย Google form เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลร่วมกับโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.62 Mb ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายประกอบ อยู่คง เชี่ยวชาญ เลขที่ตำแหน่ง 340

1.การประเมินศักยภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรีและพื้นที่ที่มีลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 44.69 Mb ดาวน์โหลด : 191 ครั้ง อ่าน : 80 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวศิริลักษณ์ หล่อชื่นวงศ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 321

1.การปรับปรุงแผนที่ปริมาณและคุณภาพน ้าบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2.ความแตกต่างระหว่างแผนที่ปริมาณและคุณภาพน้ำบาดาล (Groundwater Availability Map: GWAV) มาตราส่วน 1: 100,000 กับ มาตราส่วน 1: 50,000 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช้วิธีซิปโมเดล (CIPP Model)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.90 Mb ดาวน์โหลด : 193 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวมนัสวี เฮงสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 365

1.คุณสมบัติทางธรณีเคมีของแหล่งน้ำบาดาลพุ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2.อุทกธรณีเคมีและไอโซโทปของ น้ำบาดาลบริเวณเหมืองทองคำ บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) จังหวัดพิจิตร
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำฐานข้อมูลด้านไอโซโทป

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 106.16 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววนัชวรรณ ฮันเย็ก ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 358

1.การสำรวจน้ำบาดาลในพื้นที่ที่มีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี (โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อรักษาระบบนิเวศและสัตว์ป่า)
2.การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลเพื่อการวิเคราะห์หาไอโซโทปรังสี (H-3 และ C-14) (โครงการการประยุกต์ใช้อุุทกวิทยาไอโซโทปในการศึกษาการผสมผสานของน้ำผิวดินและน้ำบาดาลในชั้นหินให้น้ำในช่วงแม่น้ำปิงตอนล่าง)
ข้อเสนอแนวคิด - การศึกษาการผสมผสานระหว่างน้ำบาดาลและน้ำผิวดินโดยใช้เรดอน-222

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 72.41 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุณฑริก บริสุทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 284

1.การสำรวจน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2.การจัดทำแบบจำลองทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (3D Geological Model)
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนางานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.99 Mb ดาวน์โหลด : 265 ครั้ง อ่าน : 184 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายพัสกร อาจศิริ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 349

1.อุกทกธรณีวิทยาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี
2.การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล พื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอแนวคิด - การหยั่งธรณีหลุ่มเจาะในบ่อที่พัฒนาแล้วเพื่อทราบลำดับชั้นดิน-หินและข้อมูลบ่อบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.40 Mb ดาวน์โหลด : 169 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวพรอุษา อุดมศิลป์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 8

1.ระบบการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรีและแอ่งน้ำประจวบคีรียันธ์
2.การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้ำและสูญเสียน้ำโดยใช้คุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
ข้อเสนอแนวคิด - เทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินและการสร้างกราฟต้นแบบที่เหมาะสมสำหรัรบพื้นที่รองรับด้วยหินปูนหรือมีลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ของประเทศไทยในแต่ละชุดในการสำรวจหาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 15.25 Mb ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง อ่าน : 62 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุชาติ ชินวรรณโชติ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 375

1.การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในเขตวิกฟตการณ์น้ำบาดาล
2.การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและฐานข้อมูลด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมกำกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.42 Mb ดาวน์โหลด : 161 ครั้ง อ่าน : 78 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววนิดา เพี้ยมแตง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 469

1.สภาพอุทกธรณีวิทยา ตำบลห้วยขุนรม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2.อุทกธรณีเคมีน้ำบาดาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ชั้นดิชั้นหินจากหลุมเจาะเพื่อแสดงโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.55 Mb ดาวน์โหลด : 128 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอรรววณ สามารถ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 523

1.การสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค จังหวัดสตูล
2.การวิเคราะห์ความเหมาะสมของคุณภาพน้ำบาดาล สำหรับการเพาะปลูกื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของแอ่งน้ำบาดาลภาคใต้

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 46.33 Mb ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง อ่าน : 63 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ