ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นางพบพร เศรษฐพฤกษา ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 510

1.การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตรในพื้นที่การเกษตรพึ่งพาน้ำฝน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งพื้นที่เขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อเสนอแนวคิด - การประยกต์เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 42.12 Mb ดาวน์โหลด : 209 ครั้ง อ่าน : 71 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรวิวรรณ ฤทธิสิทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 342

1.อุทกธรณีน้ำบาดาลระดับลึก บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
2.การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลพื้นที่ ตำบลแสลงพัน อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำห้องสมุดออนไลน์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.39 Mb ดาวน์โหลด : 136 ครั้ง อ่าน : 59 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกาญจนา เจริญแนว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 488

1.การสำรวจน้ำบาดาล โดยการสำรวจอุทธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์ พื้นที่บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโนนสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
2.การประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลอย่างปลอดภัยในพื้นที่บ้านนายม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ข้อเสนอแนวคิด - การติดตามและเฝ้าระวังการใช้น้ำบาดาลในภาคอุตหกรรม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.21 Mb ดาวน์โหลด : 135 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนาถชนก อุ่นปิง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 344

1.การสำรวจธรณีฟิสิกด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ตินผ่านระบบสระพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร
2.การประเมินความเชื่อถือของข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้จำกัดทำแบบจำนลองธรณีวิทย 3 มิติ
ข้อเสนอแนวคิด - การสำรวจ ศึกษา และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพื่อบริหารจัดการทั่วประเทศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 69.88 Mb ดาวน์โหลด : 113 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปราณี รักษาบุญ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 511

1.การศึกาาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - ระบบฐานข้อมุลพสุธารา และรบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 183.05 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายอนิรุทธ์ ลดาวดี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 304

1.การใช้เทคโนโลยีไอโซโทปและรูปแบบเคมีศึกษาน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การศึกษาการรุกล้ำของน้ำเค้มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อเสนอแนวคิด - การติดตั้งระบบติดตามสถานณ์น้ำบาดาล และการรุกล้ำน้ำเค็มด้วยระบบควบคุมระยะไกลในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.58 Mb ดาวน์โหลด : 133 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวสุพรรณษา สุวรรณ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 302

1.การศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2.อุทกธรณีวิทยาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนวคิด - การศึกาาผลการทบด้านแผ่นดินไฟว ซึ่งมีผลต่อแหล่งน้ำบาดาลข้นรายละเอียด จังหวัดเชียงราย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 47.96 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเสาวนีย์ สังฆจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 124

1.การติดตามตรวจสอบผลการะทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา
2.การกระจายตัวของสารหนูและฟลูออไรด์บริเวณฝั่งตะวันตกของแอ่งลำปาง
ข้อเสนอแนวคิด - การวิเคราะห์ตัวอย่งน้ำเพื่อหาคุณลักษณะที่พิษ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.35 Mb ดาวน์โหลด : 107 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายไกรศร สังฆจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 137

1.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านดอนกว้างหมู่ 2 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
2.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพืื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านแม่ยางโทน หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนวคิด - จัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.04 Mb ดาวน์โหลด : 108 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุญโชค แซ่โง้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 471

1.การสำรวจ ประเมินศักยภาพ และปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2.ต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาด ให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2557 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพสุธารา
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 61.99 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 43 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายกนต พิริยปุณกร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 632

1.การสำรวจธรณีฟิกส์ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
2.การปรับปรุงอุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำ พื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ข้อมเสนอแนวคิด - การสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 68.05 Mb ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวจรัสมณี สิทธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 526

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง)
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม)
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดให้มีความทันสมัย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 72.61 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 57 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ