ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายบุณฑริก บริสุทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 284

1.การสำรวจน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
2.การจัดทำแบบจำลองทางอุทกธรณีวิทยาแบบ 3 มิติ (3D Geological Model)
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนางานสำรวจทางด้านธรณีฟิสิกส์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.99 Mb ดาวน์โหลด : 741 ครั้ง อ่าน : 426 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายพัสกร อาจศิริ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 349

1.อุกทกธรณีวิทยาแหล่งน้ำบาดาล พื้นที่ลุ่มน้ำมูล-ชี
2.การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล พื้นที่อุทยานสัตว์ป่าอีสานตอนบนขอนแก่น-อุดรธานี อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ข้อเสนอแนวคิด - การหยั่งธรณีหลุ่มเจาะในบ่อที่พัฒนาแล้วเพื่อทราบลำดับชั้นดิน-หินและข้อมูลบ่อบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.40 Mb ดาวน์โหลด : 579 ครั้ง อ่าน : 235 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวพรอุษา อุดมศิลป์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 8

1.ระบบการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรีและแอ่งน้ำประจวบคีรียันธ์
2.การประเมินพื้นที่เพิ่มเติมน้ำและสูญเสียน้ำโดยใช้คุณภาพน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
ข้อเสนอแนวคิด - เทคนิคการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินและการสร้างกราฟต้นแบบที่เหมาะสมสำหรัรบพื้นที่รองรับด้วยหินปูนหรือมีลักษณะภูมิประเทศแบบคาสต์ของประเทศไทยในแต่ละชุดในการสำรวจหาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 15.25 Mb ดาวน์โหลด : 537 ครั้ง อ่าน : 220 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุชาติ ชินวรรณโชติ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 375

1.การพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบติดตามประเมินผลและเฝ้าระวังการเจาะน้ำบาดาลเพื่อการควบคุมกิจการน้ำบาดาล ในเขตวิกฟตการณ์น้ำบาดาล
2.การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศอุทกธรณีวิทยาและฐานข้อมูลด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการควบคุมกำกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.42 Mb ดาวน์โหลด : 475 ครั้ง อ่าน : 218 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาววนิดา เพี้ยมแตง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 469

1.สภาพอุทกธรณีวิทยา ตำบลห้วยขุนรม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
2.อุทกธรณีเคมีน้ำบาดาล ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การรวบรวมและการจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ชั้นดิชั้นหินจากหลุมเจาะเพื่อแสดงโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.55 Mb ดาวน์โหลด : 412 ครั้ง อ่าน : 193 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอรรววณ สามารถ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 523

1.การสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค - บริโภค จังหวัดสตูล
2.การวิเคราะห์ความเหมาะสมของคุณภาพน้ำบาดาล สำหรับการเพาะปลูกื้นที่ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ข้อเสนอแนวคิด - การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของแอ่งน้ำบาดาลภาคใต้

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 46.33 Mb ดาวน์โหลด : 485 ครั้ง อ่าน : 224 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางพบพร เศรษฐพฤกษา ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 510

1.การพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับการเกษตรในพื้นที่การเกษตรพึ่งพาน้ำฝน อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งพื้นที่เขตชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยา
ข้อเสนอแนวคิด - การประยกต์เทคโนโลยีกับการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 42.12 Mb ดาวน์โหลด : 543 ครั้ง อ่าน : 209 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรวิวรรณ ฤทธิสิทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 342

1.อุทกธรณีน้ำบาดาลระดับลึก บ้านหนองไม้ไผ่ ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
2.การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาลพื้นที่ ตำบลแสลงพัน อำเภอปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำห้องสมุดออนไลน์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.39 Mb ดาวน์โหลด : 434 ครั้ง อ่าน : 200 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกาญจนา เจริญแนว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 488

1.การสำรวจน้ำบาดาล โดยการสำรวจอุทธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์ พื้นที่บ้านทางพาดปอแดง ตำบลโนนสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
2.การประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลอย่างปลอดภัยในพื้นที่บ้านนายม ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โครงการนำร่องการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ข้อเสนอแนวคิด - การติดตามและเฝ้าระวังการใช้น้ำบาดาลในภาคอุตหกรรม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.21 Mb ดาวน์โหลด : 487 ครั้ง อ่าน : 232 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนาถชนก อุ่นปิง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 344

1.การสำรวจธรณีฟิสิกด้วยวิธีวัดสภาพต้านทานไฟฟ้าแบบ 2 มิติ เพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ตินผ่านระบบสระพื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย และพิจิตร
2.การประเมินความเชื่อถือของข้อมูลบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้จำกัดทำแบบจำนลองธรณีวิทย 3 มิติ
ข้อเสนอแนวคิด - การสำรวจ ศึกษา และประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อเพื่อบริหารจัดการทั่วประเทศ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 69.88 Mb ดาวน์โหลด : 437 ครั้ง อ่าน : 208 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวปราณี รักษาบุญ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 511

1.การศึกาาและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
2.การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีหยั่งธรณีหลุมเจาะโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - ระบบฐานข้อมุลพสุธารา และรบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 183.05 Mb ดาวน์โหลด : 428 ครั้ง อ่าน : 187 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายอนิรุทธ์ ลดาวดี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 304

1.การใช้เทคโนโลยีไอโซโทปและรูปแบบเคมีศึกษาน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การศึกษาการรุกล้ำของน้ำเค้มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อเสนอแนวคิด - การติดตั้งระบบติดตามสถานณ์น้ำบาดาล และการรุกล้ำน้ำเค็มด้วยระบบควบคุมระยะไกลในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.58 Mb ดาวน์โหลด : 425 ครั้ง อ่าน : 183 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 46 รายการ