ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายอนิรุทธ์ ลดาวดี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 304

1.การใช้เทคโนโลยีไอโซโทปและรูปแบบเคมีศึกษาน้ำบาดาลในแอ่งน้ำบาดาลพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การศึกษาการรุกล้ำของน้ำเค้มเข้าสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อเสนอแนวคิด - การติดตั้งระบบติดตามสถานณ์น้ำบาดาล และการรุกล้ำน้ำเค็มด้วยระบบควบคุมระยะไกลในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.58 Mb ดาวน์โหลด : 801 ครั้ง อ่าน : 361 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวสุพรรณษา สุวรรณ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 302

1.การศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2.อุทกธรณีวิทยาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว จังหวัดเชียงราย
ข้อเสนอแนวคิด - การศึกาาผลการทบด้านแผ่นดินไฟว ซึ่งมีผลต่อแหล่งน้ำบาดาลข้นรายละเอียด จังหวัดเชียงราย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 47.96 Mb ดาวน์โหลด : 770 ครั้ง อ่าน : 382 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเสาวนีย์ สังฆจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 124

1.การติดตามตรวจสอบผลการะทบน้ำใต้ติน จากเขื่อนกิ่วคอหมา
2.การกระจายตัวของสารหนูและฟลูออไรด์บริเวณฝั่งตะวันตกของแอ่งลำปาง
ข้อเสนอแนวคิด - การวิเคราะห์ตัวอย่งน้ำเพื่อหาคุณลักษณะที่พิษ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.35 Mb ดาวน์โหลด : 847 ครั้ง อ่าน : 421 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายไกรศร สังฆจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 137

1.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านดอนกว้างหมู่ 2 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
2.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพืื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านแม่ยางโทน หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนวคิด - จัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.04 Mb ดาวน์โหลด : 819 ครั้ง อ่าน : 411 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุญโชค แซ่โง้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 471

1.การสำรวจ ประเมินศักยภาพ และปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2.ต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาด ให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2557 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพสุธารา
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 61.99 Mb ดาวน์โหลด : 800 ครั้ง อ่าน : 377 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายกนต พิริยปุณกร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 632

1.การสำรวจธรณีฟิกส์ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
2.การปรับปรุงอุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำ พื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ข้อมเสนอแนวคิด - การสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 68.05 Mb ดาวน์โหลด : 849 ครั้ง อ่าน : 430 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวจรัสมณี สิทธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 526

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง)
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม)
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดให้มีความทันสมัย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 72.61 Mb ดาวน์โหลด : 855 ครั้ง อ่าน : 409 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนิสา กันธิยะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 602

1.การสำรวจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2.การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 27.92 Mb ดาวน์โหลด : 769 ครั้ง อ่าน : 352 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 290

1.สถานการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาลและวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
2.สถาณการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาล กรณีร้องเรียนสถานประกอบการ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเพื่อปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.59 Mb ดาวน์โหลด : 801 ครั้ง อ่าน : 392 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางนงนุช กล้าหาญ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 394

1.อุทกธรณีวิทยาและการจัดการแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี - สกลนคร
ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 18.03 Mb ดาวน์โหลด : 739 ครั้ง อ่าน : 374 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางดาวเรือง ศุกรวัติ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 327

1.การวางเครือข่ายและติดามสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลฝาง
2.การประยุกต์ใช้ไอโซโทปหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนไนเตรทในน้ำบาดาลจังหวัดมหาสารคาม
ข้อเสนอแนวคิด - การวางเครือข่ายในการติดตามการปนเปื้อนไนเตรทและวางแนวทางการแก้ไข พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 33.77 Mb ดาวน์โหลด : 781 ครั้ง อ่าน : 367 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรับขวัญ สายสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 564

1.การสำรวจอุทกธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านแข่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
2.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรม(เพาะปลูก) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2556พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกลุ่มวิชาการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1- 12

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.81 Mb ดาวน์โหลด : 859 ครั้ง อ่าน : 436 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 47 รายการ