ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นางสาวนิสา กันธิยะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 602

1.การสำรวจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2.การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 27.92 Mb ดาวน์โหลด : 91 ครั้ง อ่าน : 43 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 290

1.สถานการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาลและวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
2.สถาณการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาล กรณีร้องเรียนสถานประกอบการ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเพื่อปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.59 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางนงนุช กล้าหาญ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 394

1.อุทกธรณีวิทยาและการจัดการแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี - สกลนคร
ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 18.03 Mb ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางดาวเรือง ศุกรวัติ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 327

1.การวางเครือข่ายและติดามสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลฝาง
2.การประยุกต์ใช้ไอโซโทปหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนไนเตรทในน้ำบาดาลจังหวัดมหาสารคาม
ข้อเสนอแนวคิด - การวางเครือข่ายในการติดตามการปนเปื้อนไนเตรทและวางแนวทางการแก้ไข พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 33.77 Mb ดาวน์โหลด : 111 ครั้ง อ่าน : 54 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรับขวัญ สายสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 564

1.การสำรวจอุทกธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านแข่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
2.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรม(เพาะปลูก) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2556พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกลุ่มวิชาการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1- 12

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.81 Mb ดาวน์โหลด : 118 ครั้ง อ่าน : 58 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวธฤษวรรณ สุพิพัฒนโมลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 462

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ
2.การศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 49.37 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 47 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวสุพรรณษา โพธิจักร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 128

1.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการพัฒาน้ำบาดาลในพื้นที่กลุ่มหินแก่งกระจาน
2.การสำรวจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านหนองตาฉา วหมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเชิงอนุรักษ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 226.14 Mb ดาวน์โหลด : 168 ครั้ง อ่าน : 70 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอัคปศร อัคราช ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 356

1.สำรวจแหล่งน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง (Advance Airbone Time-Domain Electromagnetic Survey,ATDEM) จังหวัดกำแพงเพชร
2.การประมวลผลและการแปลความหมายข้อมูล ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ Advance Airbone Time-Domain Electromagnetic Survey,ATDEM สำหรับการบริหารจัดการน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - แบบจำลองธรณีวิทยาสำหรับการจัดทำแผนที่น้ำบาดาล (Geological Modeling for Groundwater Mapping)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 84.32 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 374

1.การประยุกต์ข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
2.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อติดตามและตรวจสอบชั้นข้อมูลในการจัดทำแผนที่
ข้อเสนอแนวคิดที่ 1 - การพัฒนารูปแบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศน้ำบาดาลเชิงรุก
ข้อเสนอแนวคิดที่ 2 - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กรณีการให้บริการแบบฉุกเฉิน (Emergency Services Delivery)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.27 Mb ดาวน์โหลด : 104 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกันต์กนิษฐ์ ทุมประเสริฐ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 282

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลในเชิงของปริมาณและคุณภาพเบื้องต้นและปริมาณน้ำที่สูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (Safe Yield) พื้นที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการปฏิบัติงานวิชาการเชิงรุก
2.การประเมินปริมาณการให้น้ำสูงสุดของบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.51 Mb ดาวน์โหลด : 116 ครั้ง อ่าน : 49 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรัตนา ธีรฐิติธรรม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 341

1.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศพื้นที่จังหวัดตราด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 25.04 Mb ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวทัศนีย์ เนตรทัศน์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 280

1.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชั้นหินอุ้มน้ำบาดาลภูทอก
2.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลขั้นรายละเอียด พื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.32 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 58 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 40 รายการ