ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักธรณีวิทยา

นายไกรศร สังฆจันทร์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 137

1.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านดอนกว้างหมู่ 2 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
2.ศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพืื้นที่ประสบภัยแล้ง พื้นที่บ้านแม่ยางโทน หมู่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ข้อเสนอแนวคิด - จัหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 45.04 Mb ดาวน์โหลด : 219 ครั้ง อ่าน : 102 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายบุญโชค แซ่โง้ว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 471

1.การสำรวจ ประเมินศักยภาพ และปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
2.ต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการจัดหาน้ำสะอาด ให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2557 เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลพสุธารา
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดเก็บฐานข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ของกรมทรัพยกรน้ำบาดาล ไว้ในฐานข้อมูลรวม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 61.99 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายกนต พิริยปุณกร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 632

1.การสำรวจธรณีฟิกส์ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล
2.การปรับปรุงอุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำ พื้นที่ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ข้อมเสนอแนวคิด - การสำรวจเพื่อปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยาชั้นหินให้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 68.05 Mb ดาวน์โหลด : 214 ครั้ง อ่าน : 98 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวจรัสมณี สิทธิ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 526

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาล พื้นที่ตำบลท่ามะพลาอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง)
2.การสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พื้นที่ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (โครงการพัฒนาน้ำบาดาลของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนมีส่วนร่วม)
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดให้มีความทันสมัย

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 72.61 Mb ดาวน์โหลด : 218 ครั้ง อ่าน : 97 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนิสา กันธิยะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 602

1.การสำรวจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านโนนวารี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
2.การจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 (อุดรธานี)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำแผนที่ศักยภาพน้ำบาดาลและข้อมูลอุทกธรณีวิทยาระดับตำบล สำหรับบริการแก่ประชาชนและหน่วยงานที่มาติดต่อขอข้อมูล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 27.92 Mb ดาวน์โหลด : 189 ครั้ง อ่าน : 83 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางเกษราภรณ์ สุนทรพฤกษ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 290

1.สถานการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาลและวางเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลกรณีลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรมตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง
2.สถาณการณ์การปนเปื้อนน้ำบาดาล กรณีร้องเรียนสถานประกอบการ ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่ปนเปื้อนสารพิษเพื่อปรับปรุงงานให้มีความถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.59 Mb ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง อ่าน : 108 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางนงนุช กล้าหาญ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 394

1.อุทกธรณีวิทยาและการจัดการแหล่งน้ำบาดาลพุเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาที่บ้านอ้อคำ ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำบาดาลของแหล่งน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลอุดรธานี - สกลนคร
ข้อเสนอแนวคิด - ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำบาดาลพุในพื้นที่แอ่งอุดรธานี - สกลนคร

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 18.03 Mb ดาวน์โหลด : 160 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางดาวเรือง ศุกรวัติ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 327

1.การวางเครือข่ายและติดามสถานการณ์น้ำบาดาลพื้นที่แอ่งน้ำบาดาลฝาง
2.การประยุกต์ใช้ไอโซโทปหาแหล่งกำเนิดการปนเปื้อนไนเตรทในน้ำบาดาลจังหวัดมหาสารคาม
ข้อเสนอแนวคิด - การวางเครือข่ายในการติดตามการปนเปื้อนไนเตรทและวางแนวทางการแก้ไข พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 33.77 Mb ดาวน์โหลด : 209 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวรับขวัญ สายสุวรรณ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 564

1.การสำรวจอุทกธรณีวิทยาและการสำรวจธรณีฟิสิกส์โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านแข่ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
2.การวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลที่เหมาะสมสำหรับการเกษตรกรรม(เพาะปลูก) โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งปี 2556พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกลุ่มวิชาการน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1- 12

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.81 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวธฤษวรรณ สุพิพัฒนโมลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 462

1.การเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยใช้การสำรวจธรณีฟิสิกส์แบบ 2 มิติ
2.การศึกษาและพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงฐานข้อมูล GIS เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างเป็นระบบ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 49.37 Mb ดาวน์โหลด : 199 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวสุพรรณษา โพธิจักร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 128

1.การวิเคราะห์ข้อมูลผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์เพื่อการพัฒาน้ำบาดาลในพื้นที่กลุ่มหินแก่งกระจาน
2.การสำรวจน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พื้นที่บ้านหนองตาฉา วหมู่ที่ 2 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาลเชิงอนุรักษ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 226.14 Mb ดาวน์โหลด : 291 ครั้ง อ่าน : 121 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวอัคปศร อัคราช ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 356

1.สำรวจแหล่งน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ขั้นสูง (Advance Airbone Time-Domain Electromagnetic Survey,ATDEM) จังหวัดกำแพงเพชร
2.การประมวลผลและการแปลความหมายข้อมูล ผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ Advance Airbone Time-Domain Electromagnetic Survey,ATDEM สำหรับการบริหารจัดการน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - แบบจำลองธรณีวิทยาสำหรับการจัดทำแผนที่น้ำบาดาล (Geological Modeling for Groundwater Mapping)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 84.32 Mb ดาวน์โหลด : 259 ครั้ง อ่าน : 92 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 44 รายการ