ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง วิศวกร

นายพิรามิตร ปัดถา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 605

1.การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านซับรวงไทร หมู่ 4 ตำบลนาเสียว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.การศึกษาความเหมาะสมด้านอุทกวิทยาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ข้อเสนอแนวคิด - ปัจจัยความส้าเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านลาดวังม่วง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.77 Mb ดาวน์โหลด : 92 ครั้ง อ่าน : 37 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายธนญชัย บุญทระกุล ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 464

1.การควบคมุงานก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านหนองปล้อง หมู่ที่ 4 ตําบลเกาะรัง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
2.การจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางงานขุด-กลบดิน และเดินท่อระบบประปาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตําบลดงมะรุม อําเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ข้อเสนอแนวคิด - การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 29.33 Mb ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกนกวรรณ กลิ่นรอง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 416

1.การจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม))
2.การจัดทำรูปแบบอาคารผลิตน้ำดื่มสำเร็จรูป โครงการสำรวจและศึกษารูปแบบ การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล ให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา
ข้อเสนอแนวคิด - การจำลองการทดสอบเครื่องสูบน้ำชนิดเทอร์ไบน์ที่ความลึกระดับต่าง ๆ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 26.33 Mb ดาวน์โหลด : 67 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 451

1.การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 3 ตำบลหนองไม้ไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
2.การออกแบบระบบกระจายน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งบ้านหนองกระบือ หมู่ 2 ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ข้อเสนอแนวคิด - การออกแบบระบบจ่ายน้ำจากพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลไปพื้นที่ที่ไม่มีศักยภาพน้ำบาดาล และประสบภัยแล้งซ้ำซาก เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างทั่วถึง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 34.53 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 31 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุรินทร์ วรกิจธำรง ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 388

1.ข้อเสนอการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลที่มีสารละลายเหล็กสูงกรณีศึกษาโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
2.แนวทางบริหารจัดการต้นทุนเพื่อความยั่งยืนของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้ application และข้อมูลภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการโครงการ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 70.69 Mb ดาวน์โหลด : 80 ครั้ง อ่าน : 33 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายชัยวุฒิ ชูเกลี้ยง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 546

1.การควบคุมงานก่อสร้าง ระบบประปาบาดาลและก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรีนทั่วประเทศ
2.ระบบสูบน้ำ การติดตั้ง การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ
ข้อเสนอแนวคิด - การออกแบบระบบจ่ายน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเดื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 6.24 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายกฤตณ์พัทธ์ กิติยานันท์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 460

1.เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
2.แนวทางในการควบคุมการเจาะน้ำบาดาลตามหลักวิชาการของกฎหมายน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 8.27 Mb ดาวน์โหลด : 71 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 425

1.การออกแบบโครงสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลกำจัดสนิมเหล็กและแมงกานีส
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนามาตรฐานวิศวกรรมน้ำบาดาลให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 21.41 Mb ดาวน์โหลด : 85 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 428

1.การติดตามผลการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.การจำลองระบบกระจายน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ EPANET 2.0

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.65 Mb ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายสุวิทย์ บุญชัย ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 130

1.การออกแบบระบบท่อประปาและการบำรุงรักษาระบบประปาบ่อน้ำบาดาล
2.การออกแบบเบื้องต้นและการปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบรีเวอร์สออสโมซีส

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.66 Mb ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง อ่าน : 32 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นายมณเฑียร จงจินากูล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 174

1.การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ S – Curve ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
2.การติดตามผลการปฏิบัติงานตาม Action Plan ของโครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.38 Mb ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง อ่าน : 42 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 11 รายการ