กันยายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.44 Mb ดาวน์โหลด : 49 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.05 Mb ดาวน์โหลด : 66 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.89 Mb ดาวน์โหลด : 11 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตามประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การขอลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.59 Mb ดาวน์โหลด : 93 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายกิตติพงษ์ ปาลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 354

1.การสำรวจและพัฒนาน้ำบาดาล โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่แล้งซ้ำซากและมีปัญหาคุณภาพน้ำเค็ม พื้นที่บ้านโคกพูล ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุทรินทร์
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ในการสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 13.20 Mb ดาวน์โหลด : 115 ครั้ง อ่าน : 77 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวอริสรา เพียรมนกุล ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 408

1.การจัดทำแผนและแนวทางติดตามประเมินผลการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาแอ่งน้ำบาดาลเจ้าพระยาตอนล่าง
ข้อเสนอแนวคิด - แนวทางการติดตามและประเมินผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ หมวดงบลงทุน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 4.34 Mb ดาวน์โหลด : 141 ครั้ง อ่าน : 46 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวปารณีย์ บัวระพา ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 281

1.การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลของประเทศไทย
2.จัดทำแผนที่แสดงความเสี่ยงของชั้นน้ำบาดาลต่อการปนเปื้อน กรณีศึกษา จังหวัดสระบุรี
3.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการประเมินศักยภาพน้ำบาดาล และกำหนดเขตแนวป้องกันแหล่งน้ำบาดาล ขอบเขตระดับจังหวัด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.72 Mb ดาวน์โหลด : 123 ครั้ง อ่าน : 38 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวจารุณี จรรยาลักษณ์ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 8

1.การประเมินผลความคุ้มค่าการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
ข้อเสนอแนวคิด -การปรับปรุงโครงสร้างของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 32.59 Mb ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือการใช้ระบบยื่นข้อเสนอโครงการออนไลน์ e-Proposal

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.57 Mb ดาวน์โหลด : 76 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มิถุนายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.09 Mb ดาวน์โหลด : 72 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวเกศรินทร์ ศิริ

- การจัดทำแผนที่น้ำบาดาลและข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยาระดับตำบลเพื่อบริการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้มาติดต่อขอข้อมูล
- การสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
- ภาคผนวก ก ข้อมูลบ่อบาดาลเดิมในพื้นที่อำเภอคลองหาด

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 11.20 Mb ดาวน์โหลด : 153 ครั้ง อ่าน : 68 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ