นางสาวโสรยา วงษาไฮ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 291

1.การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดาเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำมาตรฐานรูปแบบรายงานข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.22 Mb ดาวน์โหลด : 165 ครั้ง อ่าน : 88 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวจรินยา ฉิมพาลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 286

1.การประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลระดับตื้นเพื่อการเกษตรในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีเคมีของน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้าบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.65 Mb ดาวน์โหลด : 157 ครั้ง อ่าน : 66 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

ดัชนี_form-for-ebook

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 60 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.82 Mb ดาวน์โหลด : 499 ครั้ง อ่าน : 513 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ธันวาคม 2562

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.77 Mb ดาวน์โหลด : 223 ครั้ง อ่าน : 123 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน 2562

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด : 331 ครั้ง อ่าน : 198 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายกฤษฎา พลซา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 452

1.การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านบะยาว หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
2.การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.87 Mb ดาวน์โหลด : 217 ครั้ง อ่าน : 109 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นายสัญญา คำกำจร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 432

1.วิเคราะห์ออกแบบวิธีการเจาะบ่อน้ำพุร้อน
2.การวิเคราะห์สมรรถนะของชุดเจาะน้ำบาดาล โดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.14 Mb ดาวน์โหลด : 187 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

คำขอรับบริการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.43 Mb ดาวน์โหลด : 1,895 ครั้ง อ่าน : 1,060 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบสำรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 842 ครั้ง อ่าน : 614 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชนขนาดเล็ก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 616 ครั้ง อ่าน : 599 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชนขนาดใหญ่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 417 ครั้ง อ่าน : 419 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ