มาตรฐานการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่

มาตรฐานการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 246 ครั้ง อ่าน : 8,442 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.52 Mb ดาวน์โหลด : 101 ครั้ง อ่าน : 166 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน 2562

- สบก.
- สทบ.เขต3
- งบเทียบยอดเงินฝากคงคลัง
- รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญ เรื่องที่ 1.1.1-1.1.3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.51 Mb ดาวน์โหลด : 425 ครั้ง อ่าน : 196 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แผนปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลระยะ 5 ปี (วาระแรก 3 ปี พ.ศ. 2563 – 2565) ฉบับสมบูรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 5.98 Mb ดาวน์โหลด : 5,230 ครั้ง อ่าน : 165 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.42 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 807 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือมาตรฐานด้านการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเจาะและลักลอบใช้น้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.66 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 467 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

นางสาวชุติมา หนูดำ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 640

1.การสำรวจอุทกธรณีวทิ ยาและธรณีฟิสิกส์ พื้น ที่บ้านดอนนน หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
2.การปรับปรุงแผนที่อุทกธรณีวิทยา พื้นที่ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนวคิด - การปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่น Badan4Thai

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.96 Mb ดาวน์โหลด : 216 ครั้ง อ่าน : 96 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นายจิรทีปต์ ยศม้าว ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 395

1.สภาพอุทกธรณีเคมีของชั้นน้ำบาดาล บ้านคุ้งยาง ต้าบลป่ากุมเกาะอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
2.การสารวจธรณีฟิสิกส์เพื่อหาความหนาของชั้นดินเหนียวบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกา จังหวัดพิษณุโลก
ข้อเสนอแนวคิด - แนวคิดการเติมน้ำบริเวณบึงตะเคร็งและบึงระมาณ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 7.23 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 103 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

สิงหาคม 62

- สทบ.เขต 3
- สบก.

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.14 Mb ดาวน์โหลด : 312 ครั้ง อ่าน : 211 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวสุทาภา โพธิ์เก่า ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 346

1.การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมผ่านสื่อบุคคล (Personal Media)
2.การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเฉพาะกิจ (Specialized Media) งานจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำละครสั้นชุด G Water น้ำบาดาล ก้าวผ่านกว่าทศวรรษ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.92 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 67 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางขวัญเนตร มีฟัก ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 32

1.การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือน และเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
2.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายด้านการเงิน

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 23.15 Mb ดาวน์โหลด : 308 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ