คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือการใช้งาน ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) สำหรับพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2520 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.11 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง อ่าน : 4 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

กุมภาพันธ์ 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.30 Mb ดาวน์โหลด : 31 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

- ตราสัญลักษณ์กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
- ตราสัญลักษณ์สีขาว
- ตราสัญลักษณ์ AI
- ตราสัญลักษณ์ PSD

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 0.45 Mb ดาวน์โหลด : 30 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ปรับเปลี่ยนเวลาการยื่นเอกสารคำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน และคำขอกู้เงินที่ไม่เกินมูลค่าหุ้น

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 8 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืน ประจำปี 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.93 Mb ดาวน์โหลด : 42 ครั้ง อ่าน : 64 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลขบ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาตและการกำหนดอายุใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.65 Mb ดาวน์โหลด : 1,500 ครั้ง อ่าน : 1,433 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนญุาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562

update 10/06/2562

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.26 Mb ดาวน์โหลด : 1,876 ครั้ง อ่าน : 1,793 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ข้อบังคับ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.57 Mb ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง อ่าน : 39 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb ดาวน์โหลด : 159 ครั้ง อ่าน : 113 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ธันวาคม 2565

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.99 Mb ดาวน์โหลด : 145 ครั้ง อ่าน : 104 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 558 รายการ