ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุใบอนุญาตน้ำบาดาลที่ ตช......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 516 ครั้ง อ่าน : 438 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 294 ครั้ง อ่าน : 373 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอหนังสือรับรองช่างเจาะ (นบ.๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 611 ครั้ง อ่าน : 581 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล (นบ.๖)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 269 ครั้ง อ่าน : 254 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 496 ครั้ง อ่าน : 412 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 283 ครั้ง อ่าน : 302 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอแก้ไขใบอนุญาต (นบ./๒๑)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 499 ครั้ง อ่าน : 438 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 642 ครั้ง อ่าน : 660 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ