ดาวน์โหลด

แบบฟอร์ม

แบบสอบถามประกอบการพิจารณา คำขอต่ออายุใบอนุญาตน้ำบาดาลที่ ตช......

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 1,041 ครั้ง อ่าน : 956 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอยืมแฟ้มประวัติบ่อ แผนที่ และขอข้อมูลบ่อน้ำบาดาลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 525 ครั้ง อ่าน : 763 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

(นบ./๑) คำขอหนังสือรับรองช่างเจาะ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 997 ครั้ง อ่าน : 1,062 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

(นบ./๖) รายงานผลสืบเนื่องจากการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 567 ครั้ง อ่าน : 546 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำร้องขอวิเคราะห์น้ำประกอบคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.04 Mb ดาวน์โหลด : 864 ครั้ง อ่าน : 792 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 604 ครั้ง อ่าน : 654 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

(นบ./๒๐) คำขอแก้ไขใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 806 ครั้ง อ่าน : 820 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบบันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 1,065 ครั้ง อ่าน : 1,205 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 32 รายการ