รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.56 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 21 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

พฤศจิกายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.78 Mb ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.52 Mb ดาวน์โหลด : 28 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.61 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

นางสาวปุณยวีร์ อินทรักษา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 295

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวพัชริน โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 420

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.47 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2563

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.33 Mb ดาวน์โหลด : 51 ครั้ง อ่าน : 29 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.44 Mb ดาวน์โหลด : 140 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.05 Mb ดาวน์โหลด : 119 ครั้ง อ่าน : 65 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.89 Mb ดาวน์โหลด : 117 ครั้ง อ่าน : 625 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

แบบฟอร์มการขอลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก ตามประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การขอลดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.58 Mb ดาวน์โหลด : 79 ครั้ง อ่าน : 84 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กรกฎาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.59 Mb ดาวน์โหลด : 142 ครั้ง อ่าน : 79 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 485 รายการ