รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 43.08 Mb ดาวน์โหลด : 2 ครั้ง อ่าน : 9 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.88 Mb ดาวน์โหลด : 23 ครั้ง อ่าน : 16 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ธันวาคม 2563

-งบทดลองเดือน ธ.ค.63
-งบทดลองเดือน ธ.ค. 63 สทบ.เขต 3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.24 Mb ดาวน์โหลด : 52 ครั้ง อ่าน : 31 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.56 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 62 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

พฤศจิกายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.78 Mb ดาวน์โหลด : 75 ครั้ง อ่าน : 44 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.52 Mb ดาวน์โหลด : 73 ครั้ง อ่าน : 74 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

การบริหารจัดการน้ำบาดาลในเขตเมืองของสหราชอาณาจักร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.61 Mb ดาวน์โหลด : 34 ครั้ง อ่าน : 53 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

นางสาวปุณยวีร์ อินทรักษา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 295

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.53 Mb ดาวน์โหลด : 163 ครั้ง อ่าน : 75 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวพัชริน โชติวรรณ พิพัฒนฉัตร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 420

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.47 Mb ดาวน์โหลด : 103 ครั้ง อ่าน : 55 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2563

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.33 Mb ดาวน์โหลด : 88 ครั้ง อ่าน : 48 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กันยายน 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.44 Mb ดาวน์โหลด : 176 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

สิงหาคม 2563

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.05 Mb ดาวน์โหลด : 152 ครั้ง อ่าน : 82 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ