แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ ทส.

แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ของสมาชิกสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 156 ครั้ง อ่าน : 179 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

แบบสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประเภทไฟล์: .xls ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 394 ครั้ง อ่าน : 210 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ใบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (แจ้งซ่อมเบอร์โทรศัพท์ 7095)

เบอร์โทรศัพท์ 7095

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.53 Mb ดาวน์โหลด : 244 ครั้ง อ่าน : 129 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายสิทธิศักดิ์ มั่นอยู่ ชำนาญการพิเศษ เลขที่ตำแหน่ง 279

1. แผนการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร พ.ศ.2558-2560
2. แผนบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำบาดาล สำหรับภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 14 จังหวัด พ.ศ.2561-2570

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 35.45 Mb ดาวน์โหลด : 364 ครั้ง อ่าน : 168 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 (สมาชิกสามัญ ข.)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.74 Mb ดาวน์โหลด : 147 ครั้ง อ่าน : 128 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2562 (สมาชิกสามัญ ก.)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.56 Mb ดาวน์โหลด : 114 ครั้ง อ่าน : 134 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.70 Mb ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง อ่าน : 98 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 41.49 Mb ดาวน์โหลด : 200 ครั้ง อ่าน : 169 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นางสาวโสรยา วงษาไฮ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 291

1.การจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อคัดเลือกพื้นที่ในการดาเนินงานฟื้นฟูบ่อน้ำบาดาลกรณีเกิดอุทกภัยโดยวิธีการเป่าล้างบ่อน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำมาตรฐานรูปแบบรายงานข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.22 Mb ดาวน์โหลด : 246 ครั้ง อ่าน : 131 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นางสาวจรินยา ฉิมพาลี ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 286

1.การประเมินปริมาณการใช้น้ำบาดาลระดับตื้นเพื่อการเกษตรในพื้นที่แอ่งเจ้าพระยาตอนบน
2.การติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีเคมีของน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ
ข้อเสนอแนวคิด - การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลน้าบาดาลเบื้องต้นในการศึกษาติดตามการปนเปื้อนของแหล่งน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 16.65 Mb ดาวน์โหลด : 243 ครั้ง อ่าน : 106 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ