ดัชนี_form-for-ebook

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.09 Mb ดาวน์โหลด : 100 ครั้ง อ่าน : 128 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานประจำปี 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.82 Mb ดาวน์โหลด : 768 ครั้ง อ่าน : 828 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ธันวาคม 2562

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.77 Mb ดาวน์โหลด : 289 ครั้ง อ่าน : 156 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

พฤศจิกายน 2562

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.67 Mb ดาวน์โหลด : 412 ครั้ง อ่าน : 245 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

นายกฤษฎา พลซา ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 452

1.การควบคุมงานก่อสร้างระบบประปาบาดาล ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20 เมตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง บ้านบะยาว หมู่ 9 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
2.การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำตำบล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 12.87 Mb ดาวน์โหลด : 297 ครั้ง อ่าน : 146 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

นายสัญญา คำกำจร ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 432

1.วิเคราะห์ออกแบบวิธีการเจาะบ่อน้ำพุร้อน
2.การวิเคราะห์สมรรถนะของชุดเจาะน้ำบาดาล โดยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 19.14 Mb ดาวน์โหลด : 253 ครั้ง อ่าน : 119 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

คำขอรับบริการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.43 Mb ดาวน์โหลด : 2,385 ครั้ง อ่าน : 1,450 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบสำรวจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.12 Mb ดาวน์โหลด : 1,041 ครั้ง อ่าน : 791 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชนขนาดเล็ก

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 778 ครั้ง อ่าน : 771 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

แบบฟอร์มหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับสถานศึกษาและชุมชนขนาดใหญ่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 542 ครั้ง อ่าน : 551 ครั้ง

เผยแพร่โดย : J ADMIN

มาตรฐานการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่

มาตรฐานการเจาะและการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลตามสภาพพื้นที่

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.25 Mb ดาวน์โหลด : 390 ครั้ง อ่าน : 10,167 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดค่าใช้จ่ายและการปรับปรุงกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 105 ครั้ง อ่าน : 106 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

จำนวนทั้งหมด 488 รายการ