ดาวน์โหลด

กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาลและเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่ง ตั้งแต่บัดนี้

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.76 Mb ดาวน์โหลด : 201 ครั้ง อ่าน : 207 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 31 มกราคม 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 23.83 Mb ดาวน์โหลด : 226 ครั้ง อ่าน : 230 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คำขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .doc ขนาดไฟล์ : 0.07 Mb ดาวน์โหลด : 431 ครั้ง อ่าน : 239 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

คู่มือการจัดทำข้อเสนอโครงการและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.31 Mb ดาวน์โหลด : 154 ครั้ง อ่าน : 145 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.05 Mb ดาวน์โหลด : 154 ครั้ง อ่าน : 189 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรที่จะได้รับการช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2555

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.34 Mb ดาวน์โหลด : 259 ครั้ง อ่าน : 122 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.34 Mb ดาวน์โหลด : 137 ครั้ง อ่าน : 142 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับความช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.90 Mb ดาวน์โหลด : 148 ครั้ง อ่าน : 156 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 8 รายการ