ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ขอรับทุนเรือนหุ้นสะสมคืนจากสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.06 Mb ดาวน์โหลด : 4 ครั้ง อ่าน : 11 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 14.63 Mb ดาวน์โหลด : 132 ครั้ง อ่าน : 207 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ตุลาคม 2566

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.09 Mb ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง อ่าน : 24 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่องการจ่ายเงินค่าประกันอุบัติเหตุกรณีกู้เงินสามัญ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.08 Mb ดาวน์โหลด : 20 ครั้ง อ่าน : 33 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 11-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 25 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 12-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจฯ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.40 Mb ดาวน์โหลด : 15 ครั้ง อ่าน : 26 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 13-2560 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตและมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.94 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง อ่าน : 23 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 14-2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ และมอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด : 14 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 103-2554 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 34 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 104-2554 เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.45 Mb ดาวน์โหลด : 16 ครั้ง อ่าน : 22 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 105-2554 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.59 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 27 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 119-2554 เรื่อง การตรวจสอบความลึกของบ่อน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.13 Mb ดาวน์โหลด : 18 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : พุทธิพงษ์ พิพรรธพงษ์

จำนวนทั้งหมด 657 รายการ