ดาวน์โหลด

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ผลผลิตและบริการแปลงใหญ่หญ้าสนาม เขตมีนบุรี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.46 Mb ดาวน์โหลด : 255 ครั้ง อ่าน : 270 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.34 Mb ดาวน์โหลด : 225 ครั้ง อ่าน : 230 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาค ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแ

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.48 Mb ดาวน์โหลด : 240 ครั้ง อ่าน : 293 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.47 Mb ดาวน์โหลด : 252 ครั้ง อ่าน : 263 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

การจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 9.52 Mb ดาวน์โหลด : 260 ครั้ง อ่าน : 378 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

สหกรณ์น้ำบาดาล เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 221 ครั้ง อ่าน : 221 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.63 Mb ดาวน์โหลด : 249 ครั้ง อ่าน : 264 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง ติดต่อขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด : 227 ครั้ง อ่าน : 273 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.67 Mb ดาวน์โหลด : 213 ครั้ง อ่าน : 246 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง จริยธรรมในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.10 Mb ดาวน์โหลด : 279 ครั้ง อ่าน : 351 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ยกเลิกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.28 Mb ดาวน์โหลด : 232 ครั้ง อ่าน : 230 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อการท่องเที่ยว พ.ศ. 2560

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.27 Mb ดาวน์โหลด : 261 ครั้ง อ่าน : 266 ครั้ง

เผยแพร่โดย : ธิราพร ศรีรัตน์

จำนวนทั้งหมด 60 รายการ