ระเบียบสหการณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามัญ พ.ศ. 2563 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.37 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง อ่าน : 10 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกและการขยายวงเงินกู้สามัญของสมาชิกประเภท ข

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 6 ครั้ง อ่าน : 6 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

คำขอรับความอนุเคราะห์โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.96 Mb ดาวน์โหลด : 23,550 ครั้ง อ่าน : 5,615 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

กุมภาพันธ์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.44 Mb ดาวน์โหลด : 143 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

สำนักบริหารกลาง กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.12 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 19 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

สทบ. เขต 3 (สระบุรี) กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.12 Mb ดาวน์โหลด : 17 ครั้ง อ่าน : 15 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

ประกาศการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.36 Mb ดาวน์โหลด : 33 ครั้ง อ่าน : 52 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานประจำปี 2563 (Annual Report 2020)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 63.24 Mb ดาวน์โหลด : 112 ครั้ง อ่าน : 138 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 43.08 Mb ดาวน์โหลด : 27 ครั้ง อ่าน : 40 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

มกราคม

- สบก.
- สทบ.เขต3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 2.88 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

ธันวาคม 2563

-งบทดลองเดือน ธ.ค.63
-งบทดลองเดือน ธ.ค. 63 สทบ.เขต 3

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 3.24 Mb ดาวน์โหลด : 102 ครั้ง อ่าน : 62 ครั้ง

เผยแพร่โดย : T ADMIN

รายงานผลการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการน้ำบาดาลกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการน้ำบาดาลของประเทศไทย (กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.56 Mb ดาวน์โหลด : 96 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : DGR Admin

จำนวนทั้งหมด 491 รายการ