คำถามที่พบบ่อย

1. คอมพิวเตอร์และกล้องควรระบุช่วงเวลาที่จะได้เมื่อไหร่ และ GPS ที่เสียส่งให้กรมซ่อมให้ได้หรือไม่ และเรื่อง GPS อยากให้เป็นรุ่นที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้?

ตอบ : เรื่องคอมพิวเตอร์ ปริ๊นเตอร์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ ประมาณไว้อีก 2 เดือน กล้องถ่ายรูป อยู่ระหว่างการทำสัญญาและส่งมอบ ส่วนเรื่อง GPS ไม่ได้จัดซื้อให้เพราะเมื่อ 4 ปีที่แล้วได้จัดซื้อให้แล้ว ส่วนในกรณีเสียก็สามารถใช้งบค่าวัสดุซ่อมแซมได้ หากมีความจำเป็นต้องใช้ GPS รุ่นที่สามารถอัพเดทข้อมูลได้คงจะต้องตั้งงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

2. งบประมาณปี 2555 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี ไม่เกิน 5,000 บาท ได้หรือไม่ จัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลไม่เกิน 5,000 บาท ได้หรือไม่ ถ้าซื้อไม่ได้และซื้อไปแล้วจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ : เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ปริ้นเตอร์ และกล้องถ่ายรูป ไม่ได้โอนให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม หากมีการจัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป ในรายการละไม่เกิน 5,000 บาท จะต้องมีเหตุผลความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวซึ่งหากไม่มีอุปกรณ์จะทำให้ผลเสียหายและไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของโครงการกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามขอให้จังหวัดรอครุภัณฑ์ที่ ทบ. จัดซื้อให้ (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

จำนวนทั้งหมด 2 รายการ