คำถามที่พบบ่อย

13. ทสจ. นั้น รับภาระด้าน น้ำผิวดิน และน้ำบาดาล งบประมาณน้ำบาดาลเขตก็ไม่มีงบประมาณ และจะนำงบยุทธศาสตร์จังหวัดมาใช้ตามข้อยกเว้นมาตรา 4 ก็ไม่ได้ ควรจะทำอย่างไรดี พอจะมีงบประมาณมาจากจังหวัดบ้างไหม?

ตอบ : รับแล้วรวบรวมไว้ ยังไม่ต้องตรวจ เพราะยังไม่มีงบ ประเด็นที่ 2 เมื่อเขายื่นแล้วเราต้องพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล เราก็จะทำโครงการของบใน ปี 2556 และทำเรื่องเสนอคณะกรรมการบริหาร กพน. เพื่อไปตรวจสอบย้อนหลัง (นายสุรพล ธรรมสาร)

14. สทบ .เขต 5 มีพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนมีชาวบ้านเขาไปอาศัยอยู่แล้วปรากฏว่ามีการขออนุญาตใช้น้ำบาดาลในพื้นที่เขตป่าสงวนและเคยได้เข้าคณะอนุกลั่นกรองและได้มีมติไม่ให้ออกใบอนุญาตเจาะเพราะเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ใช่ที่มีกรรมสิทธิ์จึงออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ และมีชาวบ้านมาขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลกันมากกรณีอย่างนี้ควรดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : ถ้าไม่มีสิทธิครอบครองหรือกรรมสิทธิ์ก็ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ แต่ต้องดูกรณีเป็นรายๆ ไป ถ้ามีการอยู่อาศัยกันหนาแน่นก็สามารถออกให้ได้ แต่ถ้าเป็นป่าสงวนก็ห้ามไม่ให้ออกใบอนุญาตให้เลย (นายสุรพล ธรรมสาร)

15. ใบอนุญาตช่างเจาะที่ออกให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้วมีการติดตามหรือไม่ว่าผู้ได้รับอนุญาตสังกัดนะที่ใดเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขหรือเมื่อมีการให้ใบอนุญาตแล้วมีการติดตามหรือไม่?

ตอบ :  ได้ติดตามสำรวจสถานะ และการรับจ้างเจาะ น้ำบาดาลของช่างเจาะน้ำบาดาล และทราบว่าช่างเจาะน้ำบาดาลมีสถานะและรับจ้างเจาะน้ำบาดาล 2 ลักษณะ คือ เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นพนักงาน เป็นลูกจ้างของบริษัท ฯลฯ ซึ่งรับจ้างเจาะน้ำบาดาลทั่วประเทศ และเป็นเจ้าของกิจการเอง โดยมีช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นลูกจ้างหรือดำเนินการเองโดยร่วมมือกัน และรับจ้างเจาะน้ำบาดาลทั่วไปในพื้นที่ภูมิลำเนา
     ช่างเจาะน้ำบาดาลที่สมัครเข้ารับการฝึกอบรม จะต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัท ห้างหุ้นส่วน จำกัด หรือเจ้าของกิจการเองว่าเป็นช่างเจาะที่อยู่ในสังกัด หรือในความรับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม ทบ. ได้จดทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาลเป็นผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาล และการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล และประกาศรายชื่อในเวปไซต์ของ ทบ. แล้ว ทุกท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อได้ (นายสิริวัฒก์ ไทยกล้า)

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ