คำถามที่พบบ่อย

1. จะดำเนินการอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจถึงการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ.2520?

ตอบ : ต้องใช้วิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและเข้าใจว่า พ.ร.บ.น้ำบาดาล พ.ศ. 2520 มีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์และป้องกันน้ำบาดาลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไม่ให้ เสียหายและสามารถนำมาใช้ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

2. เหตุใดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ไม่สามารถขอมีบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากนักบริหารงานช่างมาจากสายงานเดียวกับตำแหน่งนายช่าง และ ผอ.กองช่าง?

ตอบ : เนื่องจากก่อนการถ่ายโอนภารกิจและก่อนมีคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับสถาบันบัณฑิต พัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้หลักสูตร "พนักงานเจ้าหน้าที่" สำหรับช่างและนายช่างของเทศบาล/อบต. และในระหว่างการฝึกอบรมได้มีการสอบถาม ข้อมูลจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล/อบต. ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจากข้อมูลที่ได้ไม่มีตำแหน่งนักบริหารงานช่าง ดังนั้นในเบื้องต้นจะมีการออกคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารท้องถิ่น นายช่าง และช่างเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นและเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนไประยะหนึ่งแล้วจะมีการแก้ไขให้ครอบคลุมตำแหน่งอื่นให้ครบถ้วนต่อไป

3. ชาวบ้านไม่มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520?

ตอบ : เมื่อได้รับการถ่ายโอนภารกิจแล้ว เทศบาล/อบต. ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ

4. เทศบาล/อบต. ดำเนินการอย่างไรกับบ่อน้ำบาดาลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่เดิม?

ตอบ : แจ้งให้ผู้ใช้น้ำบาดาลหรือผู้ครอบครองมาขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520

5. บ่อน้ำบาดาลที่มีความลึกไม่ถึงตามที่กฎหมายกำหนดที่มีใช้อยู่ จะดำเนินการอย่างไร?

ตอบ : เทศบาล/อบต. ควรจะสำรวจบ่อน้ำบาดาลและทำประวัติบ่อดังกล่าวไว้ทุกบ่อ ทั้งนี้เทศบาล/อบต. จะได้ประโยชน์จากการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาล คือ ทราบได้ว่าพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับที่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตรต้องปฏิบัติตามกฎหมายพื้นที่ใดมีน้ำบาดาลในระดับตื้นไม่ต้องขออนุญาตใช้น้ำบาดาล

6. เจ้าหน้าที่ของเทศบาล/อบต. มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านน้ำบาดาลไม่มากนัก หากปฏิบัติไม่ถูกต้อง ทบ. จะมีวิธีแก้ไขอย่างไร?

ตอบ : เมื่อ ทบ. ได้ถ่ายโอนภารกิจมาให้แล้ว ทบ.จะไม่ปล่อยให้ เทศบาล/อบต. ดำเนินการ ตามลำพัง แต่ให้คำแนะนำ (เป็นพี่เลี้ยง) ให้ความช่วยเหลือด้านการควบคุม กำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ เทศบาล/อบต. ให้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิค ด้านวิชาการ และกฎหมายน้ำบาดาลเป็นระยะๆ จะทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ