คำถามที่พบบ่อย

1. การจัดทำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 1.5 x 4 เมตร จำนวน 3 แผ่น ซึ่งมีพื้นที่รวม 18 ตารางเมตร แต่สามารถใช้เนื้อหาเดิมได้หรือไม่?

ตอบ : เป้าหมายของกิจกรรมนี้กำหนดไว้ต้องทำ 3 ป้าย จึงได้จัดทำ รูปแบบตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 1 ป้าย เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน สามารถเคลื่อนย้ายได้เพื่อสะดวกในการใช้ประชาสัมพันธ์ ขนาดปรับได้ตามความเหมาะสม (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

2. กิจกรรมที่ 3 ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลทำเป็นหนังสือแจ้งไปทาง สนง.ทสจ. ได้หรือไม่ว่าจะถัาจ่ายได้ใน 70,000 บาท?

ตอบ : สคบ.จะทำหนังสือแจ้งไป ซึ่งหากจังหวัดที่จะดำเนินการจัดอบรมสามารถดำเนินการได้เลย (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

3. เรื่องป้ายประชาสัมพันธ์ที่กำหนดขนาดมา จะขอลดขนาดลงได้หรือไม่?

ตอบ : ขนาดของป้ายให้ปรับได้ตามความเหมาะสม สะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

4. ตามกิจกรรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ 3 ทสจ. สตูลได้กำหนดแผนงานไว้เป็นวันที่ 17 พ.ค.55 แต่เอกสารและข้อมูลที่ทาง ทบ. จะจัดเตรียมให้พร้อมให้ ทสจ. ได้เมื่อใด เนื่องจากทางภาคใต้จะต้องรีบดำเนินการ?

ตอบ : เอกสารและข้อมูลจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ทาง ทบ. จะรีบดำเนินการจัดส่งข้อมูลและเอกสารไปให้ (นายประสิทธิ์พร จิตต์วารี)

5. การจัดประชุมจัด 2 ครั้ง ได้หรือไม่ เพราะบางจังหวัดมีพื้นที่กว้างต้องใช้เวลาเดินทางนาน?

ตอบ : สามารถทำได้ โดยเป้าหมายจะต้องไม่ต่ำกว่า 50 คน (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

6. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการและ อปท. จะใช้การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงได้หรือไม่?

ตอบ : ต้องมีหลักฐานว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ต้องดูว่าเขาฟังหรือไม่ และให้เน้นเรื่องการอบรมชี้แจงมากกว่า (นางสาวกัญญา เดือนนวล)

7. กิจกรรมที่ 3 เรื่องเอกสารที่จะเผยแพร่ตามแผน ชลบุรีจะทำการประชาสัมพันธ์ไปทาง อปท. 99 แห่ง อยากให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ช่วยจัดเอกสารให้?

ตอบ : ปัจจุบันมีเอกสารแผ่นพับเดิมที่จัดทำไว้และยังเหลืออยู่ประมาณ 500 - 1,000 แผ่น ซึ่งจะได้จัดส่งให้ สนง.ทสจ. ชลบุรี ต่อไป (นายประโยชน์ ด่านก่อโพธิ์)

จำนวนทั้งหมด 7 รายการ