สมัครสมาชิก

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัคร

ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "กรมทรัพยากรน้ำบาดาล" กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษา
สิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

1. การสมัครสมาชิก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลของตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจาร และไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

4. ผู้สมัครยินยอมให้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตรวจสอบพบว่า ข้อมูลที่ท่านให้ไม่ชัดเจนและหรือเป็นเท็จ ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้

5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามระเบียบที่ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด

6. ข้อมูลของผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ในด้านอื่นๆ ทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จากทาง e-mail และหรือ SMS และหรือสื่ออื่นๆ ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เห็นสมควร ทั้งนี้ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมากจากติด Virus หรือ Spam mail ทาง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

8. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า