สมัครงาน / อบรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานโครงการศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดสำหรับสถานศึกษาและชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดาร สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 3 เม.ย. 62
  • 314 อ่าน
Email