สมัครงาน / อบรม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรน้ำบาดาล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งช่างเจาะบ่อบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 30 เม.ย. 63
  • 424 อ่าน
Email

ประกาศ 
เรื่อง การสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่ง “ทุกตำแหน่ง”

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น

 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตระหนักถึงปัญหาและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว จึงขอเลื่อนประกาศกำหนดการสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งในทุกตำแหน่ง จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป

 ขอให้ผู้สมัครสอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการสอบของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาลอีกครั้ง
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ทางเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
www.dgr.go.th หรือ ทาง https://dgr.thaijobjob.com