สมัครงาน / อบรม

รับสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 20

  • อัพเดทวันที่ 16 มี.ค. 60
  • 1,142 อ่าน
Email

รับสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา” รุ่นที่ 20 จำนวน 40 คน

1.  การรับสมัคร 
เปิดรับสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยาเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา” รุ่นที่ 20 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 จำนวน 40 คน ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ขอรับใบสมัครและคำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา ณ สถานที่รับสมัคร หรือ Download ใบสมัคร และคำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา (แบบ นบ./13) ในเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล “ข่าวสารน้ำบาดาล” (สมัครงาน/อบรม)

2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการอบรมและขอรับหนังสือรับรอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าทางวิทยาศาสตร์ สาขาธรณีวิทยา เทคโนธรณี หรืออุทกธรณีวิทยา หรือทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ วิศวกรรมแหล่งน้ำ วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมปิโตรเลียม วิศวกรรมเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมสำรวจ และวิศวกรรมเครื่องกล หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
2.2 เป็นสมาชิกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย หรือสมาชิกสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรเหมืองแร่ไทย หรือสมาชิกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2542
2.3 ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2.4 ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ บุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
2.5 ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสือรับรอง เว้นแต่ระยะเวลาแห่งการถูกเพิกถอนได้ล่วงพ้นไปแล้ว ไม่น้อยกว่า 
6 เดือน นับแต่เหตุแห่งการถูกเพิกถอนได้สิ้นสุดลง 
2.6 ไม่เคยถูกลงโทษฐานฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 เว้นแต่ระยะเวลาได้ล่วงพ้นไปแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันถูกลงโทษครั้งสุดท้าย 

3.  สถานที่รับสมัคร 
3.1 ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 (อาคาร 1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
3.2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทุกจังหวัด 
3.3 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 - 12 
3.4 สมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครและคำขอรับหนังสือรับรองให้ครบถ้วน แล้วส่งไปที่ technic_train@dgr.mail.go.th และจะต้องส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครต่างๆ (ต้นฉบับ) ทางไปรษณีย์ไปที่ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

4.  วัน และสถานที่ฝึกอบรม 
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนปฏิบัติการด้านเทคนิคและฝึกอบรม
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ชั้น 6 (อาคาร 1) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เลขที่ 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2793 1004

เอกสารมีทั้งหมด 4 ไฟล์ 
1.รายละเอียดรับสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
2.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
3.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา” รุ่นที่ 20
4.คำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
**รวมเอกสารรับสมัครวิศวกรรุ่น20** (อยู่ในรูปแบบ zip รวมเอกสารทั้ง 4 ไฟล์ไว้)