สมัครงาน / อบรม

ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณากลั่นกรองข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง บัญชีของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 65
  • 161 อ่าน
Email