ข่าวสารนํ้าบาดาล

การอนุญาตให้เจาะ-ใช้น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง⁉

  • อัพเดทวันที่ 3 ธ.ค. 62
  • อ่าน 2,273
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

การอนุญาตให้เจาะ-ใช้น้ำบาดาล มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง📝
.
การออกใบอนุญาตเจาะ-ใช้น้ำบาดาล ผู้ออกใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง
1.สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่
2.สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง
3.สภาพบ่อน้ำบาดาล
4.ปริมาณน้ำบาดาล
5.คุณภาพน้ำบาดาล
6.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
.
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ว่าด้วยหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560
.
📥สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2666-7324