ข่าวสารนํ้าบาดาล

การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 14 ก.ย. 63
  • อ่าน 2,353
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 5 ภาพ

การปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล คือ วิธีการทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้น โดยลดหรือกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น สารแขวนลอย ตะกอนต่างๆ เหล็ก ความกระด้าง ฟลูออไรด์ ความเค็ม ไนเทรต เป็นต้น สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การต้ม การกรอง การเติมสารเคมี การเติมอากาศ และวิธีการออสโมซิสย้อนกลับ

การต้ม เป็นวิธีการลดความกระด้างชั่วคราวของน้ำและฆ่าเชื้อโรคได้

การเติมสารเคมี
สารเคมีที่นิยมใช้ ได้แก่ คลอรีน ด่างทับทิม เพื่อฆ่าเชื้อโรค และเป็นตัวเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอนได้เร็วยิ่งขึ้น การเติมสารเคมีต้องเติมให้มากพอ มีปริมาณคลอรีนคงเหลือ 0.3-0.5 พีพีเอ็ม แล้วพักไว้ในถังพัก 20 นาที เพื่อให้เหล็กตกตะกอนสมบูรณ์ และกรองตะกอนออก

วิธีการออสโมซิสย้อนกลับ (RO)
อาศัยหลักการใช้แรงดันอัดน้ำที่มีเกลือแร่สูงให้ซึมผ่านเยื่อเมมเบรนชนิดพิเศษ สามารถกำจัดปริมาณเกลือแร่ที่ละลายอยู่ในน้ำ ได้มากกว่า 95% เหมาะที่จะใช้ในการกำจัดความกระด้าง ความกร่อยเค็ม ฟลูออไรด์ ไนเทรต โลหะหนัก และเชื้อแบคทีเรีย
นอกจากนี้ยังสามารถตรวจติดตามคุณภาพน้ำที่ผ่านระบบ RO ได้อย่างต่อเนื่อง โดยติดตั้งเครื่องควบคุมการตรวจวัดค่าการนำไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง เครื่องสามารถส่งสัญญาณเตือน หรือระบบ RO หยุดทำงานเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับเยื่อเมมเบรน
ข้อดีของระบบ (RO)
1. ลดปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ ความกระด้าง กร่อยเค็ม ได้มากกว่า 95%
2. ลดปริมาณฟลูออไรด์ ไนเทรตได้ดี (ซึ่งวิธีอื่นกำจัดได้ยาก)
3. กำจัดยาฆ่าแมลง ยากำจัดศัตรูพืช และโลหะหนัก รวมถึงจุลินทรีย์ต่างๆ และไวรัสได้

การเติมอากาศ
เพื่อเร่งให้สนิมเหล็กตกตะกอน โดยปล่อยน้ำลักษณะเป็นฝอย เพื่อให้สัมผัสอากาศนานที่สุด ปล่อยให้ไหลผ่านชั้นตะแกรงที่มีถ่านโค้กบรรจุอยู่ เหล็กจะตกตะกอน แล้วกรองด้วยเครื่องกรองสนิมเหล็กที่บรรจุด้วยชั้นกรวดทราย เรียกว่า การกรองแบบกรองช้า วิธีนี้เหมาะสำหรับน้ำบาดาลที่มีปริมาณเหล็กสูง
ส่วนการกรองแบบใช้แรงดัน (แบบกรองเร็ว) เหมาะกับน้ำบาดาลที่มีสนิมเหล็กไม่สูงมากนัก

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง