ข่าวสารนํ้าบาดาล

7 ข้อควรรู้ของผู้ใช้น้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 18 ส.ค. 64
  • อ่าน 1,934
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
การใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรหรือใช้ในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ นั้น มีกฎหมายที่ใช้ในการควบคุม กำกับ ดูแล คือ พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
 
มิสเตอร์บาดาล ขอนำเสนอ 7 ข้อควรรู้ของผู้ใช้น้ำบาดาล หลังจากได้รับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลแล้ว ดังนี้ครับ

1. ใช้น้ำบาดาลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต เช่น เพื่ออุปโภคหรือบริโภค เกษตรกรรม หรือธุรกิจ

2. ต้องติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาลประจำบ่อน้ำบาดาล

3. ต้องชำระค่าใช้น้ำบาดาล และค่าอนุรักษ์น้ำบาดาลตามที่กำหนด

4. จดรายงานการใช้น้ำบาดาล แล้วส่งให้พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

5. หากเครื่องวัดปริมาณน้ำชำรุดเสียหายให้ทำหนังสือแจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่แล้วรีบซ่อม หรือ เปลี่ยนภายใน 15 วัน

6. ให้แจ้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ไปตรวจสอบความถูกต้อง ของเครื่องวัดปริมาณน้ำบาดาล พร้อมผนึกตราประทับของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลติดไว้กับเครื่องวัดปริมาณน้ำ

7. หากยกเลิกการใช้น้ำบาดาล หรือ ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ต้องแจ้งยกเลิก และอุดกลบบ่อน้ำบาดาลภายใน 30 วัน