ข่าวสารนํ้าบาดาล

แบบไหน...เรียกว่าใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค

  • อัพเดทวันที่ 1 ก.ย. 64
  • อ่าน 1,891
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
น้ำที่เราดื่มและใช้กันทุกวันนี้ ไม่ได้มาจากแหล่งน้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งมีที่มาจากแหล่งน้ำบาดาล
หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่า...ทุกวันนี้เรายังใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดประเภทการใช้น้ำบาดาลเพื่ออุปโภคหรือบริโภคเพื่อให้สอดคล้องกับกิจการและลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการน้ำบาดาลในปัจจุบัน มีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ !!!
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่อเป็นน้ำดื่ม หรือน้ำใช้ภายในครัวเรือน หรือที่พักอาศัย รวมทั้งหมู่บ้านจัดสรร ที่ดินจัดสรรเพื่อพักอาศัย ตึกแถว หรือเรือนแถวสําหรับพักอาศัยอย่างเดียว และกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน
2. การใช้น้ำบาดาลในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลของรัฐ สนามกีฬาของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือศาสนสถาน มูลนิธิ และกิจการอื่นในลักษณะเดียวกัน
3. การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาของรัฐวิสาหกิจ เพื่อบริการชุมชนสําหรับอุปโภค หรือบริโภค
4. การใช้น้ำบาดาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริการชุมชนสําหรับอุปโภคหรือบริโภค