ข่าวสารนํ้าบาดาล

แบบไหน...เรียกว่าใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรม

  • อัพเดทวันที่ 15 ก.ย. 64
  • อ่าน 1,680
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
พื้นที่การเกษตรของประเทศไทย ส่วนใหญ่มักอยู่นอกเขตชลประทาน ไม่มีแหล่งน้ำผิวดินเพียงพอโดยเฉพาะฤดูแล้ง การนำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อเกษตรกรรมช่วยสร้างอาชีพให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี
 
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดประเภทการใช้น้ำบาดาลเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับกิจการและลักษณะการใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบกิจการในปัจจุบันจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลยครับ !!!
1. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเพาะปลูก
2. การใช้น้ำบาดาลในที่ดินจัดสรรเพื่อสวนเกษตร
3. การใช้น้ำบาดาลเพื่อการเลี้ยงสัตว์และการปศุสัตว์ประเภทต่าง ๆ