ข่าวสารนํ้าบาดาล

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 19 ก.ค. 65
  • อ่าน 175
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

กรณีใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งและยื่นคำขอรับใบแทนต่อพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ในเขตน้ำบาดาลจังหวัดนั้น ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว กรณีใบอนุญาตถูกทำลายในสาระสำคัญให้แสดงใบอนุญาตที่ถูกทำลายประกอบด้วยนะคะ