ข่าวสารนํ้าบาดาล

นายกฯ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ สู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

  • อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 62
  • อ่าน 219
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   เป็นประธานรับมอบสมุดปกขาวนโยบายเศรษฐกิจฐานรากสู่แนวทางการปฎิบัติด้านการยกระดับเกษตรกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน และบริหารจัดการน้ำชุมชน พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นโยบายรัฐบาลในการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” โดยมี ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการตัวแทนกลุ่มสภาเกษตรกรรมแห่งชาติ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโอทอป และกลุ่มการบริหารจัดการน้ำชุมชน เข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

     โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ สู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

     ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริสู่ความยั่งยืน เพื่อปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการดูแลรักษาทรัพยากรป่า ทรัพยากรน้ำ และทรัพยากรชายฝั่งรวมไปถึงการส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน อีกทั้งยังสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     ในการนี้นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว พร้อมเดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการภายในงาน