ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. รวมพลังจัดมหกรรมป่าไม้ 4 ภาค มุ่งนำการบริการจากภาครัฐ เพื่อความสุขของคนไทยแบบครบวงจร

  • อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 62
  • อ่าน 220
  • เผยแพร่โดย ธิราพร ศรีรัตน์
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่า ทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ณ ลานสมานมิตร กรมป่าไม้ พร้อมเชิญชวนประชาชนมาร่วมงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นมรดกอันล้ำค่าของลูกหลานไทยในอนาคต โดยขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ 4 ภาค

     • ครั้งที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า จังหวัดแพร่

     • ครั้งที่ 2 จัดระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี

     • ครั้งที่ 3 จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 ณ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

     • ครั้งที่ 4 จัดระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     งานมหกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่บูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรณี ตลอดจนเครือข่ายภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมเป็นพันธมิตรในการจัดงาน โดย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการ ตลาดนัดป่าไม้ การออกร้านผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผลิตภัณฑ์ไม้จาก สวนป่า การโต้วาทีระดับนักเรียน การประกวดร้องเพลงป่าไม้ไมค์ทองคำ การแสดงดนตรี สินค้า OTOP และสินค้าธงฟ้าประชารัฐ การจัดตั้งคลินิก ทส. เพื่อให้คำปรึกษาและเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในการบริการของหน่วยงาน ทส. ด้านต่าง ๆ เช่น เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อม ไฟป่า การบริหารจัดการน้ำ การลักลอบการทำร้ายสัตว์ป่า การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า ฯลฯ

     นอกจากนี้ ยังมีการจัดเวทีกลางเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรที่ปลูกไม้เศรษฐกิจได้มาพบปะเจรจาทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนทั้งในด้านความรู้ และด้านการตลาด เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน