ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

  • อัพเดทวันที่ 16 ส.ค. 62
  • อ่าน 638
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 32 ภาพ

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลในฐานะผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้มาตรการในการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ให้ประชาชนและผู้ใช้น้ำบาดาลในทุกภาคส่วนได้มีน้ำกินน้ำใช้ ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินงานร่วมกันของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด ในการกำกับควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 พร้อมทั้งจะได้ทราบถึงนโยบายด้านภารกิจการประกอบกิจการน้ำบาดาล การปรับปรุงพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายน้ำบาดาล ระดับอนุบัญญัติที่เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนหรือผู้ประกอบการ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันรวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค เป็นต้น
 

     เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล ที่ปรึกษาพิเศษด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล และผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา รวมทั้งคณะผู้จัดการประชุม เข้าร่วมจำนวน 235 ราย ทำให้เกิดการจัดประชุมที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับภารกิจด้านการประกอบกิจการน้ำบาดาล รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆในการประชุม และนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและดำเนินงานรวดเร็วตามแผนงานที่กำหนดไว้ ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ได้อย่างรวดเร็วต่อไป