ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส. ครบรอบ 17 ปี ผนึกกำลังเดินหน้าอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 3 ต.ค. 62
  • อ่าน 202
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 19 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 17 ปี โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และมีนายจตุพร บุรษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ในสังกัด ทส. เข้าร่วมพิธีสักการะพระพุทธสยัมภูและพระภูมิเจ้าที่ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมควบคุมมลพิษ ต่อจากนั้นเป็นการประกอบพิธีสงฆ์ โดยพระสงฆ์จากวัดเทพศิรินทราวาส ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2


     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ​ 20 ปี และให้น้อมนำแนวทางตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้
     1. ด้านทรัพยากรน้ำ เร่งรัดการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ รวมทั้งการขุดเจาะน้ำบาดาลและการเติมน้ำใต้ดินในฤดูน้ำหลาก เพื่ออุปโภค บริโภค

     2. ด้านสิ่งแวดล้อม สร้างการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก การนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละออง PM2.5 PM10 รวมทั้ง พัฒนาการดำเนินงานด้านผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

     3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งผืนป่า สัตว์ป่า ท้องทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เน้นการทำงานแบบบูรณาและการมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     4. ด้านการบริหารจัดการ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ สร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค อีกทั้งให้ศึกษาและทำความเข้าใจข้อกฎหมาย​ กฎ​ ระเบียบ​ ข้อบังคับ​ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ในการปกป้อง ดูแล​ รักษา​ ทรัพยากรป่าไม้  ท้องทะเล และสิ่งแวดล้อม


     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมด้วย ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง