ข่าวสารนํ้าบาดาล

"ครบรอบ 17 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

  • อัพเดทวันที่ 3 ต.ค. 62
  • อ่าน 652
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 52 ภาพ

        กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ครบรอบ 17 ปี (3 ตุลาคม 2562) โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

        ในการนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำพิธีสักการะบูชา ศาลพระภูมิเจ้าที่ พระวิษณุกรรม ศาลตายาย และถวายพวงมาลัยพร้อมเครื่องเซ่นไหว้ บริเวณลานด้านหน้ากรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้มีหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เป็นจำนวนมาก
 

        กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจเกี่ยวกับเสนอแนะในการจัดทำนโยบายและแผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำบาดาล สำรวจบริหารจัดการพัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู รวมทั้งควบคุมดูแลกำกับประสานติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาวิชาการกำหนดมาตรฐาน และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่เป็นเอกภาพ และยั่งยืนโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 และให้พระราชบัญญัตินี้ มีผลนับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้นในวันที่ 3 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล