ข่าวสารนํ้าบาดาล

"สทนช.จับมือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชูแนวทางพัฒนา KITs เพื่อขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

  • อัพเดทวันที่ 8 พ.ย. 62
  • อ่าน 440
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

 

  สทนช.และจุฬาฯ ร่วมมือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด "Water Diplomacy" เชิญผู้เชี่ยวชาญนานาประเทศ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านน้ำ เสริมเสาหลักที่ 4 ขับเคลื่อนแม่บทน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน พร้อมมอบรางวัลดีเด่น Best Practices ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" จากรองนายกฯ ประวิตร ให้ "ชุมชนบ้านศาลาดิน" ชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ เตรียมใช้เป็นโมเดลขยายผลสู่พื้นที่อื่นต่อไป

   วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "Water Diplomacy: where Local Wisdom meets International Excellence" ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการ ระหว่างภาคีเครือข่ายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แบบไร้พรมแดน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถานเอกอัคราชทูต องค์กรระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัย ตลอดจนตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ปราญช์ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐ กว่า 200 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานและการมอบรางวัล แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ ตามแนวทาง "ศาสตร์พระราชา นำพาน้ำยั่งยืน" จำนวน 9 รางวัล โดยรับมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งเป็นผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกมาจากทำเนียบ Best Practices จากผู้ส่งผลงานทั้งสิ้น
122 รายการทั่วประเทศ รวมทั้งการเสวนาหัวข้อ "Thai Local Wisdom: Lesson learnt and Challenges for Improvement" และการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "งานวิจัยเพื่อพัฒนา นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรน้ำ: ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล" และหัวข้อ "International Excellence"                         

    ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมพร้อมจัดนิทรรศการในงานดังกล่าว