ข่าวสารนํ้าบาดาล

โครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร สร้างผลผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิต ชาวบ้านทางพาดปอแดง

  • อัพเดทวันที่ 26 พ.ย. 62
  • อ่าน 691
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์    รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่นและนายบรรจบ บุญแก้วปอม ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ดูงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ บ้านทางพาดปอแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่       
                                    

  ในอดีตเกษตรกรบ้านทางพาดปอแดง มีรายได้เฉลี่ยจากผลผลิต รวมทั้งกลุ่ม 2.5 ล้านบาท/ปี เนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และหลังจากเข้าร่วมโครงการ มีรายได้เฉลี่ย 7 ล้านบาท/ปี โดยกลุ่มเกษตรกรสามารถสูบน้ำบาดาลมาใช้ในการเพาะปลูกให้กับพืชหลักที่ปลูกประจำปี เช่น ข้าว อ้อย หัวไชเท้า มันสำปะหลัง เพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย และทำให้สามารถปลูกพืชอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจากการรวมกลุ่มเกษตรกร มีพื้นที่รวม 800 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกหัวไชเท้าประมาณ 250 ไร่ มีพ่อค้ามารับซื้อผลผลิตถึงพื้นที่ ทำให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีน้ำใช้อย่างพอเพียง และไม่ต้องกังวลกับปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง