ข่าวสารนํ้าบาดาล

“น้ำบาดาล” ระดมความคิดเห็นร่างแนวทางมาตรฐานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย

  • อัพเดทวันที่ 23 ธ.ค. 62
  • อ่าน 298
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 22 ภาพ

     วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมสัมมนาการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย เพื่อให้นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมความคิดเห็นต่อร่างแนวทางมาตรฐานเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมี ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

     การประชุมดังกล่าว นอกจากจะนำเสนอร่างแนวทางมาตรฐานคู่มือการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทยแล้ว ยังมีการบรรยายเพื่อนำเสนอพื้นที่และรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการเติมน้ำ โดย รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสุข ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยทรัพยากรน้ำใต้ดิน การบรรยายหัวข้อ แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล โดยนางสาวสมคิด บัวเพ็ง ที่ปรึกษาสมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย และการนำเสนอถึงการบริหารจัดการในระยะยาว โดย รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เสนอว่าโครงการเติมน้ำใต้ดินควรเพิ่มประสิทธิภาพจากเดิมเป็นรูปแบบบ่อระดับตื้น เปลี่ยนเป็นการเติมน้ำแบบบ่อขนาดใหญ่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเติมน้ำใต้ดินให้มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น​ การผันน้ำจากเทือกเขาภูพานกว่า 3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร หากมีบ่อขนาดใหญ่ที่พร้อมรองรับ จะช่วยเพิ่มเติมน้ำลงสู่ใต้ดินได้ถึง 500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี