ข่าวสารนํ้าบาดาล

ทส.เปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • อัพเดทวันที่ 7 ม.ค. 63
  • อ่าน 280
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

   วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง" (นบทส.) รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 66 ราย โดยมีนายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ อาคารเพชร ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีความรู้ และสมรรถนะสูงเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ประสานความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างภาครัฐ ประชาชน เอกชน และประชาสังคมให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้ดำรงคงอยู่อย่างสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงาน รวบรวมองค์ความรู้และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

   ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และผู้บริหารในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว