ข่าวสารนํ้าบาดาล

ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่

  • อัพเดทวันที่ 11 ส.ค. 63
  • อ่าน 110
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 รศ.ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 (ระยอง) และคณะ เข้าพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยได้ประชุมหารือร่วมกันในลักษณะเบญจภาคี ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาที่ดิน สภาเกษตรกร และ ธกส. รวมทั้ง ติดตามผลการดำเนินงานโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ณ บ้านเขาเลื่อม ต.คลองหาด อ.คลองหาด บ้านหนองแอก ต.หนองม่วง อ.โคกสูง และ บ้านแสนสุข ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น

     ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลที่ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามข้อตกลงความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อยกระดับให้เป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เสริมความมั่นคงให้กับชุมชนต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง