ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรม “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เสริมความรู้ด้านการพัฒนาน้ำบาดาล สร้างเครือข่ายน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 14 ธ.ค. 63
  • อ่าน 153
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

     วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะ และพัฒนาน้ำบาดาล สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1”  ณ อุทยานแห่งชาติ เอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้จำนวน 120 ราย

     โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ด้านการเจาะและพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1” จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำบาดาลอย่างถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน

     ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำบาดาล เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นไปตามมาตรฐาน และถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล สามารถนำน้ำบาดาลขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอุตสาหกรรม

     ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงให้ความสำคัญกับ "เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในท้องถิ่น" โดยถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญ ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการสนับสนุนความรู้วิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน และยังร่วมถึงความรู้ ระเบียบ/หลักเกณฑ์ตามกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สามารถพัฒนาใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลได้อย่างอนุรักษ์และยั่งยืน