ข่าวสารนํ้าบาดาล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบงานด้านน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 15 ธ.ค. 63
  • อ่าน 146
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 11 ภาพ

     วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ที่ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล นางภัทรา โชว์ศรี รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล” ให้แก่ข้าราชการตำแหน่งวิศวกร และนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน ในสังกัดสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ด้านการตรวจสอบการดำเนินงาน และผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 180 คน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการน้ำบาดาล และกฏหมายว่าด้วยน้ำบาดาล เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบสามารถนำความรู้ ไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในการตรวจสอบ เป็นแนวทางเดียวกันซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

     👉 1. ทิศทางการพัฒนาน้ำบาดาล โดย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมน้ำบาดาล

     👉 2.นวัตกรรมน้ำบาดาล โดย นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     👉 3. การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล โดย ดร.สุรินทร์ วรกิจธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

    👉 4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำบาดาล โดย ดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ

     ทั้งนี้ สำหรับวันที่ 16 ธันวาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะนำผู้เข้ารับการอบรมไปศึกษาดูงานการเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ และอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี