ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดี “น้ำบาดาล” ซาวเสียงชาวบ้านด่านทับตะโก จ.ราชบุรี เตรียมหาน้ำกินน้ำใช้แก้ปัญหาภัยแล้ง

  • อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 64
  • อ่าน 1,059
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

     วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและนายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ โดยมีนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

     นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดเผยว่า พื้นที่ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เป็นตําบลที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย 20 หมู่บ้าน ประสบปัญหาภัยแล้งทุกปี เนื่องจากปริมาณฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานทําให้ปริมาณน้ำผิวดินลดลง และศักยภาพน้ำบาดาล บางบริเวณมีปริมาณโลหะหนักปะปน ทําให้ไม่เหมาะที่จะใช้ในระบบประปา ซึ่งจากการรวมรวมข้อมูลผลการ วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลพบว่า มีการปนเปือนของโลหะเกินมาตรฐานน้ำบาดาล ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงมอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี เร่งดำเนินการศึกษาคุณภาพของชั้นน้ำบาดาลบริเวณพื้นที่ตําบลด่านทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ให้มีข้อมูลทางวิชาการที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนในพื้นที่

     สำหรับแนวทางการศึกษา แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสำรวจศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลที่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักในพื้นที่ตําบลด่านทับตะโก และรูปแบบในการปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้เหมาะสมต่อการอุปโภคบริโภค ระยะที่ 2 ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพน้ำในการพัฒนาน้ำบาดาลให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำบาดาลที่สะอาด และระยะที่ 3 ติดตามผลการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ครัวเรือน ได้มีแหล่งน้ำบาดาลสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 450,000 ลิตรต่อวัน และสามารถนำองค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในพื้นที่ตําบลด่านทับตะโกไปปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป