ข่าวสารนํ้าบาดาล

รวมพลัง ปรับเปลี่ยนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เป็น Green Office

  • อัพเดทวันที่ 30 ส.ค. 64
  • อ่าน 985
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาลตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะภายในอาคารสำนักงาน จึงได้ศึกษาเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อรณรงค์เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย เป็นต้น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงาน ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม