ข่าวสารนํ้าบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมพิธีรับมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงาน เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

  • อัพเดทวันที่ 16 ธ.ค. 64
  • อ่าน 73
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

     วันที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมหมายเลข 402 – 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา จัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา ประกอบด้วย ผู้รับใบประกาศนียบัตร จำนวน 61 ราย และผู้รับมอบโล่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 43 ราย ซึ่งสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ การฝึกอบรมจิตอาสา การฝึกอบรมโครงการลูกเสือ สนับสนุนกำลังพลในการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อาทิ การสาธารณูปโภค การปรับปรุงอาคารเรียน ห้องน้ำ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กีฬา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จัดทำโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน การขนส่ง และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา

     ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับมอบโล่จาก นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การเจาะและพัฒนาน้ำบาดาล การก่อสร้างระบบประปาบาดาล รวมถึงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาด

     สำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชกรณียกิจอันสำคัญนี้ โดยมีพระบรมราโชบายสืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาให้ดีขึ้นในทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา จึงมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส