ข่าวสารนํ้าบาดาล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • อัพเดทวันที่ 21 ม.ค. 65
  • อ่าน 546
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 17 ภาพ

     วันที่ 20 มกราคม 2564 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชดำเนินทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวิชัย ปัทมวิภาค นายอําเภอเลาขวัญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร และผู้นำท้องถิ่นให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

    ทั้งนี้ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี บรรยายสรุปภาพรวมการดําเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้โครงการศึกษาสํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลระดับลึกในสภาพพื้นท่ีหินแปร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งสนับสนุนการอุปโภคบริโภค ตําบลหนองฝ้าย อําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมท้ังร่วมพิจารณาแนวทางและติดตามความก้าวหน้าในการต่อยอดโครงการฯ

     ในการนี้ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกัน ภายใต้การกำกับดูแลของนายอำเภอเลาขวัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประชาชนได้มีน้ำบาดาลใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน