ข่าวสารนํ้าบาดาล

“รัฐมนตรี วราวุธ" ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จ.สกลนคร

  • อัพเดทวันที่ 9 เม.ย. 65
  • อ่าน 100
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 30 ภาพ

     วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปบ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร   เพื่อส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่  ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  นายวินิต จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

     นายวราวุธกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชน โดยจัดทำ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่” เพื่อใช้น้ำบาดาลประกอบอาชีพเกษตรกรรม และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสร้างความมั่นคงด้านแหล่งน้ำเพื่อการผลิตภาคการเกษตร ให้มีน้ำใช้ประกอบอาชีพตลอดฤดูกาล แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรที่ยั่งยืน และตลอดไป

     สำหรับโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ที่บ้านโนนเจริญศิลป์ ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เกษตรได้รับผลประโยชน์ 39 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 519 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น กล้วย ฝรั่งกิมจู ฟักทอง และหญ้าเนเปียร์ เป็นต้น รูปแบบ โครงการ ประกอบด้วย

1. บ่อน้ำบาดาลที่มีระดับความลึก 61 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 แรงม้า จำนวน 6 บ่อ

2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 8 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด

3. ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

4. ท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 3,200 เมตร