ข่าวสารนํ้าบาดาล

“รัฐมนตรี วราวุธ" ส่งมอบโครงการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ จ.นครพนม

  • อัพเดทวันที่ 9 เม.ย. 65
  • อ่าน 141
  • เผยแพร่โดย T ADMIN
Email
อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

     วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหาร ทส. เดินทางไปบ้านห้วยไหพัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อส่งมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ รูปแบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบเงินกู้) โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายเดือน อนุญาหงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ ดร.มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายวินิต จันทรานนท์  ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) และนายอุโรม แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

     นายวราวุธกล่าวว่า ในการแก้ปัญหาภัยแล้ง ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรให้กับประชาชน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมและสร้างแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งพื้นที่เป้าหมายเกษตรชุมชนนอกเขตชลประทานและพื้นที่หาน้ำยาก เพื่อจะช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุด

     สำหรับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ บ้านห้วยไหพัฒนา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เกษตรได้รับผลประโยชน์ 20 ราย ครอบคลุมพื้นที่กว่า 508 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้น้ำบาดาลในการเพาะปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ เช่น ถั่วลิสงและข้าวโพด  โครงการก่อสร้างดังกล่าว ประกอบด้วย

1. บ่อน้ำบาดาลที่มีระดับความลึก 56-62 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 5.5 แรงม้า จำนวน 4 บ่อ

2. ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า 4,800 วัตต์ พร้อมเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด 8 กิโลวัตต์ จำนวน 4 ชุด

3. ถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 120 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง

4. ท่อกระจายน้ำ ความยาวรวม 2,400 เมตร